Contidos mínimos. 2º Ed. Primaria. Curso 2014-2015.

LINGUA CASTELÁ
LINGUA GALEGA
MATEMÁTICAS

Lectura con autonomía correcta e fluidez axeitada.
Comprensión lectora.
Expresión oral e escrita de pequenos textos atendendo as normas gramaticais dadas.
Realización dunha letra lexible.
Distinción das grafías correspondentes aos fonemas: ce, ci, za, zo, zu; gue, gui,ga, go, gu, güe, güi; br, bl; erre forte e erre débil.
Uso das maiúsculas.
Escritura de m antes de p e b.
Escritura sen cometer inversións nin omisións.
Clasificación de palabras polo número de sílabas.
Utilización de sinónimos e antónimo.
Utilización dos signos de exclamación e interrogación.


Lectura con autonomía correcta e fluidez axeitada.
Comprensión lectora.
Expresión oral e escrita de pequenos textos atendendo as normas gramaticais dadas.
Realización dunha letra lexible.
Distinción das grafías correspondentes aos fonemas: ce, ci, za, zo, zu; gue, gui,ga, go, gu, güe, güi; br, bl; erre forte e erre débil.
Uso das maiúsculas.
Escritura de m antes de p e b.
Escritura sen cometer inversións nin omisións.
Clasificación de palabras polo número de sílabas.
Utilización de sinónimos e antónimo.
Utilización dos signos de exclamación e interrogación.


Números ata 999: lectura, escritura, descomposición e comparación.
Cálculo: Suma, resta de números naturais de ata tres cifras.
Polígonos: Triángulos, cuadriláteros, círculo e circunferencia.
Medidas: Lonxitude, capacidade e masa.
Calendario.
Tempo: As horas.
Problemas de suma e resta


COÑECEMENTO DO MEDIO
RELIXION
LINGUA INGLESA

O corpo humano: as súas partes, órganos e funcións.Os cambios ó longo da vida
Hábitos de hixiene e alimentación
A dieta equilibrada.
Animais: clasificación pola súa reproducción, alimentación, medio no que vive e desprazamento.
Seres vivos e inertes.
As plantas: partes e utilidades.
A familia: tipos de parentesco
Medios de comunicación.
Oficios.
A auga: características e o seu ciclo.
O planeta Terra no Sistema Solar: planetas, estrelas e a Lúa.
O día e a noite.
As estacións do ano.


Deus é o noso Pai.
Coidado da natureza e respecto polas persoas.
A Biblia.
O Nadal.
A figura de Xesús.
Semana Santa.
Pascua.
María: a nosa nai do ceo.
O domingo como día de celebración.
A eucaristía


Estes mínimos estarán a disposición dos pais cando o desexen.
Expresar oralmente e por escrito o vocabulario dado :Cores,Números,Obxectos da clase, Partes do corpo, Familia, Animais,Comidas e bebidas,Clima,Estacións do ano,Roupa,Transportes e lugares,Días da semana.
Saber expresións de xeito oral  para comunicarse no aula
Coñece aspectos culturais e da vida cotiá dos países de fala inglesa


EDUCACIÓN ARTÍSTICA
EDUCACIÓN FÍSICA

Finalización das tarefas propostas.
Orde e limpeza das presentacións.
Utilización dos materiais axeitados.
Identificación e aplicación dos distintos materiais e texturas
Elaboración de distintos tipos de creacións.
Interese pola arte e pola música

Imaxe global e segmentaria. 
Nocións espaciais básicas (Dentro-fora, arriba-abaixo,...)
Desprazamentos e xiros nos tres eixes do espacio.
Os saltos: batida, voo e caída.
Xiros, botes, saltos...
Lanzamentos – recepcións.
As conduccións, botes e golpeos.
Tipos de movemento (Suave, forte, lixeiro, rápido, etc...)
Normas e regras.  
Respecto as regras dos xogos.
Xogo coma relación cos demais.

Comentarios